KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
 
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından hazırlanmıştır.
Şirketimiz NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından www.woofieorganics.com internet sitesi üzerinden ve çeşitli kişiye özel ürün satışı kapsamında verilen hizmet ve yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak toplanan kişisel verilere ilişkin sizleri bilgilendirmek isteriz.
NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’nın internet sitesinden faydalanmak için üyelik şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla üyelik bir kullanım koşulu olarak sunulmamaktadır.
Öte yandan ürün ve hizmet satın alınması durumunda ticari ve yasal zorunluluklar ile işlem güvenliğinin sağlanması amacı ile kişisel veri girişi gereklidir.
NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in  www.woofieorganics.com adresindeki “Üyelik” veya “Haber Bülteni” üyeliği seçeneği; katılımcının kendisine özgü kişiselleştirilmiş bir ürün ya da hizmet almak ve ürün, hizmet ve etkinliklerinden haberdar olmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır. Kişiye özgü bu avantajların sunulması için ise bazı kişisel verilerinizin aşağıda detaylandırıldığı şekilde belirtilen amaçlarla işlenmesi, anlaşmalı profesyonel iş ortaklarımızla paylaşılması ve teknolojik olarak hizmet aldığımız tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmesi gerekmektedir. İş bu nedenle üyelik kaydı ya da haber bülteni üyesi olarak ve bu işlemlere açık rıza vermiş olduğunuzu bilgilendirmek isteriz.
Ayrıca siz değerli kullanıcılarımızın gerek doğrudan tarafımıza gerekse diğer aracı kurumlar ile ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, bu kapsamda ilgililerce alınan ve usul ve yasaya uygunluğu taahhüt edildiği şekilde, aşağıdaki amaçlarla kullanılacak ve kanunen saklanması gereken süre kadar (örneğin akdi ilişkilerde 10 yıl) saklanacak, aynı zamanda amacı doğrultusunda orantılı bir şekilde ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
1.  Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:
Kişisel verileriniz, internet sitemize üye olmanız ile açık rıza göstererek ya da dolaylı olarak aracı kurumlar vasıtası ile reklam ve kampanya kapsamında verdiğiniz onay çerçevesinde, kanuni zorunluluk, ürün ya da hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekmesi nedeni ile ya da Dijital ve/veya basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler; Kimlik bilgileriniz (isim, soyisim, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta ya da ev/iş adresleri); internet sitesi kullanıcı verileri (çerez kayıtları gibi), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi), toplanan bilgilerinizden ibarettir.
2.  İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:
NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, internet sitesi üyesi olarak açık rıza gösterdiğiniz ya da dolaylı olarak hizmet aldığımız aracı kurumlar vasıtası ile toplanan kişisel bilgileri; temel olarak sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ürün ve hizmet alımı/satımının gerçekleştirilmesi amacı yanında size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleri takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS etkinliklerinin geliştirilmesi ve üye ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları ile Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Faaliyetlerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, E-bülten abone işlemlerinin yürütülmesi, E-ticaret işlemlerinin yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
*Kanunlarda öngörülmesi 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

*İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
*Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
*Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
*Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
*Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Kişisel verileriniz üyelik ya da bülten kaydı sırasındaki açık rızanız, ürün veya hizmetin tarafınıza verilebilmesi için gerekli olması, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme hukuki sebepleri kapsamında; tamamen ya da kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.  
3.  Kişisel Verilerinizin Kimlerle Hangi Amaçla aktarılabileceği
Kişisel verileriniz ticari faaliyetimize ilişkin ürün veya hizmetin sizlere verilebilmesi, ulaştırılabilmesi, ödeme alınabilmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, kapsamında, ayrıca ürün bilgileri, kampanya ve promosyon haberlerinin ve ticari elektronik iletilerin gönderilebilmesi amacı ile yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişiler ile (aracı kurumlar, hissedarlar, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hizmet aldığımız gerçek veya tüzel kişiler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları gibi) ile paylaşılabilecektir.
Fakat, kişisel verileriniz KVKK’nın “İstisnalar” kapsamına giren 28. Maddesi çerçevesinde talep edilmesi halinde açık rızanız olmasa dahi ilgili makamlara aktarılabilir.
Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerimiz ve toplanma amacı haricinde herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluşa aktarılmayacaktır.
Ancak iş bu internet sitesine ilişkin hizmet aldığımız kurum altyapısı yurtdışında olduğu için haber bültenine ya da siteye üye olmakla kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiş olacaksınız. Bu nedenle eğer verilerinizin yurtdışına aktarılmasına izin vermiyorsanız lütfen haber bültenine ya da siteye üye olmayınız.
4.  İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
-Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.
NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan İşbu Aydınlatma metnini okudum ve kabul ediyorum, kişisel verilerimin yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.
 

 

 

6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, KVKK’nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Kurumumuza bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların;

  • Kimlik teyidini sağlayacak bir belge ile birlikte ıslak imzalı başvuru formunun elden, noter aracılığı ile veya,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi yöntemlerinden biri ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres ve Dikkat Edilecekler

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

………. ŞİRKETİ ……….. / İSTANBUL adresine gönderilecek olan zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır

Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile ıslak imzalı başvuru formunun elden ya da noter aracılığı ile

…………… adresine gönderilecek olan epostanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’ nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

AD SOYAD

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

TELEFON

 

E-POSTA

 

ADRES

 

 

 

KURUMUMUZ İLE İLİŞKİNİZ

 

Eski Çalışan  

 

Çalıştığınız Yıllar:                       

Ziyaretçi        

 

Görüştüğünüz Birim/Kişi:            

Özgeçmiş Paylaştım 

 

Paylaştığınız Tarih:

Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı

 

Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz:                           

Diğer                         

 

Açıklayınız:

             

 

LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ

 

 

 

 

 

 

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Bu başvuru formu, Kurumumuz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Kurumumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Kurumumuz ek evrak (Kimlik, ehliyet gibi.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kurumumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişinin (Kişisel Veri Sahibinin);

Adı Soyadı

Başvuru Tarihi

İmzası

Bir başkası adına başvuru yapıyor iseniz, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir, yetkili makam tarafından düzenlenmiş/onaylanmış belgeleri (veli/vasi olduğunuzu gösterir belge, özel yetki içeren vekaletname vb.) başvuru formu ile birlikte iletmeniz gerekmektedir. Aynı şekilde, şirketimizin başvuruya yanıtının başkası adına elden teslim alınabilmesi için, söz konusu belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA
YURTDIŞI AKTARIM AÇIK RIZA METNİ

http://www.woofieorganics.com adresindeki Aydınlatma Metnini okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinin woofieorganics.com tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Kanun’un 9. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen şekillerde aktarılması için açık rızanız talep olunmaktadır: 

● Kimlik Verisi, İletişim Verisi, gibi belirtilen kişisel verilerimin tarafıma üyelik hizmeti sunulması amacıyla;
Hizmet aldığımız sunucuların yurtdışında olması sebebiyle, belirtilen kişisel verilerimin, belirtilen amaçlar doğrultusunda  yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum
 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR