KİŞİSEL VERİ İŞLEME VE GİZLİLİK POLİTİKASI

İnternet sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar geçerlidir.
Kişisel bilgilerinizin korunması ve ödeme sırasındaki güvenliğiniz bizler için çok önemlidir. Bundan dolayı bilgilerinizi titizlikle korumanın önemi ve bilinci ile ödemelerinizin kredi kartı ile gerçekleştirilmesi aşamasında, 3D Secure sistemini kullanmanızı öneririz. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası) NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak, anlaşmalı olduğumuz bankaya sizin tarafınızdan aktarılmaktadır. Tüm kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 256 bit şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumların eline geçirilmesi önlenmiştir. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla aşağıda yazılı olan kişisel bilgileri satış sözleşmesinin ifası için talep etmektedir. Müşterilerimizden istenen kişisel bilgiler, siz Müşterilerimize hizmet verilebilmesi için gerekli olup, istisnasız tüm müşterilerimize ait bu bilgiler kati suretle gizlilik içerisinde alınmakta ve sıkı güvenlik tedbirleri altında korunmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması, kullanımı, işlenmesi kısmen gereklidir.
Ürün satın aldığınızda Ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta adresi, sipariş bilgileri, alıcı bilgileri, alıcı notları, teslim alacak kişi bilgileri, kredi kartının bilgilerini vermeniz istenecektir.

Sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak işlenecek olan bilgileriniz ancak aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılacaktır;

•    Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması amacıyla,
•    Siparişlerinizin işleme konulması ve hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla,
•    Alınan hizmet süreçleri ile alakalı bilgilendirme amacıyla,
•    Siparişlerin teslimi/iadesi amacıyla,
•    Siparişler ile ilgili şikayetlerin çözülmesi amacıyla,
•    Teknik servis hizmetinin verilebilmesi amacıyla,
•    Önceden onay vermeniz kaydıyla yeni ürünler, kampanyalar ve promosyonlar hakkında bilgi vermek için elektronik ileti gönderilmesi amacıyla,
•    İşlemlerinizle ilgili istatistiklerin yapılabilmesi ve bağlantılı listelerin oluşturulması, ticari istatistik ve analizlerin bir araya getirilmesi amacıyla,
•    Ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve kişisel seçim olanaklarınızın araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla,
•    Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla,
•    Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla,
•    Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla,
•    Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi amacıyla (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar),
•    e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ,
•    Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,
•    KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere sadece sizler ulaşabilmekte ve bilgileri sadece sizler değiştirebilmektesiniz. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, hiçbir koşulda tarafınızdan sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile;

•    Siparişlerinizin işleme konulması, hesabınızın yönetilmesi, ticari faaliyetlerin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarıyla,
•    Siparişlerin teslim/iadesi amacıyla lojistik ve kargo firmalarıyla,
•    Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
•    Ödeme/tahsilat hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla bankalar ve ödeme aracılık sistemleri şirketleriyle,
•    Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından kullanılan bilişim sistemlerinin işlerliği ve güvenirliliği açısından ilgili tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla,
•    İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
•    Promosyon ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,
•    NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’in ortakları/hissedarlarıyla,
•    Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla.

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, müşterilerine ait kişisel bilgileri ticari ilişki devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklayacaktır. NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS, ticari ilişki sona erdikten sonra Türk Ticaret Kanuna göre 10 yıl boyunca verileri saklamakla yükümlüdür. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz ilk imha süresinde Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Müşteri, ilgili kanunun 5. maddesi 2. fıkrasındaki şartlar ve kanunen işlenmesi gereken veriler hariç olma kaydı ile kişisel verilerinin işlenmesi için verdiği izni her zaman geri alabilir.

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

•    Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (yalnızca bizde olduğunu düşündüğünüz veriler ile başvurunuz, bizde olmayan verileri sunduğunuz takdirde bunun yeni bir veri işleme faaliyeti olduğunu göz önünde bulundurunuz.) ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Cumhuriyet Mh. Derviş Eroğlu Cd. Bizimkent B2-O8/A No:7 N İç Kapı No:9 Beylikdüzü/İST.” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak, veya [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS’e daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle elektronik posta ile  [email protected] adresine gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır. 

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Tarafımızda olmadığını düşündüğünüz verilerinizi bizle paylaşmayınız, paylaşırsanız yeni bir veri işleme faaliyeti olacağını unutmayınız. Kimliğinizi kontrol amacı ile istenilen bilgilerden tarafımızda olduğunu bildiğiniz/düşündüğünüz veriler ile tarafımıza ulaşınız.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde NİHAN ÖZİŞÇİ WOOFİE ORGANİCS tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

İnternet sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü sahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR